Interview met Groen bestuurslid Frauke Laurijssen

21 November 2018

Interview met Groen bestuurslid Frauke Laurijssen

In het kader van een proef over klimaatopwarming door een zesdejaarsstudente werd Frauke Laurijssen geïnterviewd.  Hier volgt het volledige interview:

Waarvoor staat de partij Groen?

GROEN is een progressieve partij die opkomt voor een menselijker, eerlijker en gezondere samenleving. 

Menselijker, door werkvoorziening te creeëren op maat van de werkvrager, ongeacht leeftijd of afkomst. Door kwaliteitsvolle zorg aan jong en oud te kunnen aanbieden. Door (kans-)armoede te bestrijden. Door vluchtelingen een menselijke behandeling te bieden, zich baserend op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Eerlijker, door iedereen gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie op welk vlak dan ook. Groen ijvert voor basisdemocratie, maar evenzeer voor een rechtvaardig belastingsysteem, waar “fiscale achterpoortjes” gesloten worden, zodat elkeen – volgens vermogen – zijn/haar deel van belastingen betaalt. Milieuvervuilers mogen trouwens ook hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Groen stelt zich verder tot doel, dat betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk moet zijn, alsook dat iedereen recht heeft op een leefbaar inkomen. 

Gezonder, door oog te hebben voor ecologie, natuur en milieu. Evenzeer voor de klimaatopwarming waar we allemaal ten dele mede verantwoordelijk voor zijn. Laat ons onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maken  Respect voor natuur en dier gaan hand in hand met propere lucht, zuiver water en vruchtbare grond.  

Wat doet de partij Groen voor het klimaat/milieu in Knokke-Heist?

Als oppositiepartij bracht/brengt Groen klimaat- en milieuproblemen onder de aandacht en probeert haalbare alternatieven naar voor te schuiven. Daarvoor is de hulp van burgers nodig.

B.v. toen vorig jaar in Heist, in de nabijheid van Heulebrug, de Speelman afgebroken zou worden, gebouw waar asbest duidelijk aanwezig was, bracht Groen dit onder de aandacht, vanuit een tip van een inwoner. Er kon een gevaar bestaan voor de gezondheid van de buurtinwoners (Heulebrug). De gemeente reageerde door voor de afbraak de aannemer en onderaannemer op hun  verantwoordelijkheid te wijzen . 

Ander voorbeeld : Groen Knokke-heist heeft sinds 2013 geijverd, om de jaarlijkse kerstboomverbranding (begin januari) te vervangen door een meer milieuvriendelijk alternatief, dat tegelijk het sociale gebeuren van de happening zou bewaren. Tonnen CO2 de lucht injagen door verbranding kan immers vermeden worden.  In januari 2018 koos het gemeentebestuur uiteindelijk voor dit alternatief onder de vorm van een winterdrink. 

Ander voorbeeld: In de Milieuraad (adviesraad) en straks in de gemeenteraad trekt Groen de kaart om milieu en natuur altijd te verdedigen, gewoon al omdat dieren, planten en milieu geen stem hebben in een wereld, die overmatig veel het economische laat primeren op het ecologische. Groen erkent het belang van de economie om brood op de plank te krijgen, maar beschouwt het zuiver alles bekijken door een economische bril (hierbij  geleid door louter het financiële gewin) als een te enge invalshoek, die een voedingsbodem voor conflicten (met schade voor mens en milieu) kan vormen. Ondernemen is een pluspunt, maar mag nooit ten koste van medemens of natuur gaan.

Ander voorbeeld: Bij het kiezen voor natuur en milieu stelt Groen zich tot doel om constructief samen te werken met andere organisaties (b.v. met natuurverenigingen).

Dit was o.m. het geval, toen Groen in april 2016 aankaartte op de milieuraad, dat rond “de oude Golf” ter hoogte van de Boslaan een nieuwe omheining geplaatst werd met horizontaal 6 rijen  prikkeldraad. Omdat de omheining  grenst aan een stuk bos, dat vaak door jeugdbewegingen als ravotplein gebruikt wordt, betekende deze verandering het creëren van een mogelijk onveilige situatie naar kinderen en jongeren toe. Ook natuurverenigingen sloten zich bij dit punt van bezorgdheid aan. De eigenaar verving de prikkeldraad korte tijd later door een veilige draad.

Hoe gaan jullie tewerk?

We willen als Groene partij, gefocust op zowel het sociale als ook op het natuur luik in de  gemeente, in sommige situaties mee een voorbeeldrol vervullen. Sedert januari 2017 is er b.v. een autodeelgroep actief in onze gemeente. Een auto delen heeft meerdere voordelen. Zo is er, naast het financiële aspect, ook minder gebruik van de auto op zich. Groen ijvert ook om te kiezen voor meer openbaar vervoer of om  de fiets gebruiken. Meer lichaamsbeweging is gezonder leven, minder uitlaatgassen betekent een  gezondere leefomgeving!

Elk jaar in juni wordt een Groene pluim uitgereikt. Met de actie Groene Pluim heeft Groen zich tot doel gesteld die mensen en/of organisaties figuurlijk in de bloemen te zetten, die vaak ongemerkt, maar vele jaren lang, bijzondere inspanningen leveren t.v.v. de lokale leefgemeenschap, de jeugd, de natuur, de consumenten of duurzame energie. 

Groen Knokke-Heist vindt het belangrijk dat onze inwoners voldoende geïnformeerd worden over de klimaat/milieu topics in onze gemeente. Daarom worden op de website nieuws en/of persberichten gedeeld en wordt er vanuit de bestuursgroep steevast gezorgd voor goed onderbouwde standpunten.

Krijgen jullie als partij genoeg steun van de gemeente om jullie doelen te verwezenlijken?

Doordat we tijdens de afgelopen legislatuur niet zetelden in de gemeenteraad, werden onze mogelijkheden natuurlijk sterk beperkt. 

Met de pas verworven zetel willen we hier dan ook graag verandering in brengen. Integriteit en transparantie moeten ervoor zorgen dat iedere stem gehoord wordt en dat de krachten gebundeld worden in plaats van ieder afzonderlijk te werken, zeker rond thema’s als aanpak van (kans-)armoede, natuur, milieu, mobiliteit en versterking van de democratie. We gaan met Groen voor een inclusief Knokke-Heist. Teveel ervaren wij, dat politieke en economische belangenvermenging in het verleden een  rem betekende op het goed functioneren van onze gemeente en het welzijn van alle inwoners. Een inclusieve gemeente worden blijft een streefdoel.

Werkt de partij Groen met vrijwilligers?

Ja!! Iedereen is welkom bij GROEN. Er wordt geen druk gelegd op kandidaat helpers, ieder doet wat hij/zij wil/kan. Vrijwilligers zijn belangrijke mensen voor een partij. Ze zijn je helpende handen waar nodig. Deze mensen zijn niet alleen in tijden van verkiezingen onmisbaar. Ze helpen je met actie voeren door te flyeren (o.m. van de halfjaarlijkse Groenkrant, die via vrijwilligers in de 25 000 brievenbussen van onze gemeente gebust wordt.) Bij verkiezingen komt daar bij : posters ophangen, plakborden bij werken, brieven/folders bussen. Daarnaast is het zo dat je als vrijwilliger altijd welkom bent op één van de (bestuurs)vergaderingen, op een van onze activiteiten maar zeker ook om ideeën aan te brengen!  Jouw mening telt . Iedere stem in onze gemeente moet/kan zo gehoord worden. Transparantie en democratie zijn een must bij Groen. Als lid kun je ook deelnemen aan nationale activiteiten, leerrijke congressen. Jij  beslist  zelf mee welke kandidaten op de lijsten van de komende verkiezingen komen.

Democratie en inspraak zijn geen lege begrippen bij Groen. Als “doener”, maar evenzeer als “denker” ben jij als burger erg waardevol.

Zo ja, hoe gaan jullie mensen overtuigen om vrijwilliger te zijn bij Groen?

Mond aan mond reclame is en blijft één van de betere manieren om mensen te benaderen. Daarnaast is het zo dat we tijdens de verkiezingsperiode actief hebben ingezet op jeugd/jongeren in onze gemeente. Zo koos Groen doelbewust om een jongere af te vaardigen naar het debat van 6 oktober 2018, georganiseerd door de gemeentelijke jeugdraad. Jongeren zijn de toekomst en zijn dus een belangrijke groep om mee samen te werken. 

Jongeren bereiken hebben we  concreet gedaan door flyers in het jeugdhuis te leggen en ook op sociale media de flyer te laten circuleren. Daarnaast kon/kan je via de website van GROEN Knokke-Heist je opgeven om vrijwilliger te worden.

Hoe denken jullie dat de meeste mensen tegenover het milieu staan? Denken jullie  dat de inwoners dit een belangrijk onderwerp vinden?

Natuur, milieu, klimaat, … het zijn allemaal ‘hot topics’ tegenwoordig. Iedereen is hier op één of andere manier mee bezig of bij betrokken, de één weliswaar wat meer dan de ander. Dat het een belangrijk onderwerp is valt niet te betwisten. we gaan er  ook vanuit dat onze inwoners van Knokke - Heist dit belangrijk vinden. Belangrijk genoeg althans om GROEN te laten zetelen in de gemeenteraad van Knokke-Heist. Wat  het geval bleek te zijn op 14 oktober 2018. 

Milieu is een onderwerp voor alle generaties. Hoe gaan jullie deze allemaal aanspreken?

GROEN kiest voor een neutrale en eerlijke aanpak waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen jong of oud. Ieder kan zijn steentje bijdragen op zijn/haar manier in de mogelijkheid van zijn/haar kunnen. Om toch specifiek aan alle noden van iedere generatie te kunnen voldoen, zijn er naast de partij GROEN in het verleden nog 2 deelgroepen ontstaan. Voor de jongeren (14-32 jaar) is er Jong Groen, voor de 55+’ers is er Groen Plus.

Hoe zou u de jongeren in Knokke-Heist overtuigen om mee te werken aan een toekomst gericht om de opwarming van de aarde tegen te gaan en zo ons huidig klimaat te behouden?

Jongeren zijn de toekomst. De mentaliteit van deze groep zal beslissend zijn voor ons toekomstig klimaat. Bewustmaking zal dus een eerste en belangrijke stap zijn. In  de net afgeronde verkiezingscampagne 2018 hebben we hier al een grote stap mee gezet. Het werk stopt hier echter niet, maar begint net. Er bestaat momenteel een rudimentaire jongeren werkgroep binnen GROEN Knokke-Heist. Het is de bedoeling om in de toekomst een Jong Groen Knokke-Heist op te richtten. 

Omdat jongeren in theorie nog het grootste aantal te leven jaren hebben betekent ook dat de kans erg reëel is dat de huidige jonge generatie oog in oog komt  te staan met de gevolgen van eventuele milieuproblemen die nu al aan de gang zijn.  Denk aan de klimaatverandering, waardoor de zeespiegel stijgend is. De gevolgen daarvan zullen ook terug te vinden zijn op het vlak van landbouw, de strijd om drinkbaar water… Klimaatvluchtelingen zullen zich aanbieden. Ofwel zullen onze jongeren, de toekomstige generaties dus, hier verkrampt op reageren (“Sluit je grenzen; bouw hoge hekkens…”- sommige partijen proberen via angst hun kiezersaantal kortzichtig te verhogen…). Ofwel durven de jongere generaties in de komende (minstens) 50 jaar het aan om alternatieven te steunen. Want daar zitten heel wat kansen in, ook economische!  Overschakelen naar b.v. windenergie op zee zorgt nu al voor groeiende werkgelegenheid. Er zit brood in het zoeken naar oplossingen (denkwerk!), maar eveneens in het uitvoeren er van.  

Naast denkers heb je doeners nodig, vakmensen, die de plannen ook industrieel en op de werkvloer gestalte geven. Mogelijkheden voor onze bedrijven. Ook voor onze dienstensector, maar evenzeer voor het toerisme. Klimaatverandering, daar helpt doemdenken niet bij. Wel samen de handen figuurlijk aan de ploeg slaan… in ploeg (!) dus 😉.

Onze huidige manier van dagelijks leven zal wijzigen. “Comfort“ zal blijven, met aanpassingen, dank zij verdere wetenschappelijke en  technologische uitvindingen. Maar dat gebeurde in het verleden sowieso al. Kennis van geschiedenis is daarom zo belangrijk, om toekomstgericht juiste keuzes te … durven maken. Angst voor de toekomst  is een slechte raadgever. Jongeren die durven over de muren kijken, met een open geest, om samen (!) positief actie te durven voeren (en vol te houden), dat is toekomstgericht denken.

Zijn er nog zaken die jullie nog beter kunnen doen voor het milieu/klimaat In Knokke? Zo ja, welke en hoe gaan jullie dit bereiken?

We gaan voor duurzamer en veiliger. Voetgangers en fietsers moeten centraal staan in de bebouwde kom, met andere woorden moeten de voet- en fietspaden blootgesteld worden aan grondige opknapbeurten op bepaalde plaatsen. Aan de hand van beeldmateriaal wil de huidige bestuursploeg alvast de pijnpunten in kaart brengen. Ook het autodelen en openbaar vervoer moeten actief gepromoot worden.

Bij de gemeente  zal geijverd worden  voor meer  windmolens  bij het bedrijventerrein ‘t Walletje, om gemeentegebouwen energiezuiniger te maken via betere isolatie en zonnepanelen op deze gebouwen te plaatsten. Ook voor onze inwoners zouden meer premies beschikbaar moeten zijn voor energiezuinig wonen. Beter geïsoleerde woningen helpen de klimaatopwarming aan te pakken. Gemeentelijke premies en leningen kunnen daarbij helpen, voor wie financieel over minder draagkracht beschikt.

Met de bestuurskern van Groen Knokke-Heist zijn we het er allemaal over eens dat er meer groen in onze gemeente  moet worden aangeplant. Concreet zijn we tegen het roekeloos weg halen van stukjes reeds aanwezige natuur en moedigen we aan om nieuwe aanplantingen te doen. Een mooi initiatief en een grote meerwaarde zijn de recente aanplantingen  van de speelbossen  in het  ‘Bosje van Heist’(Generaal Willems park) en in Ramskapelle. 

Ideaal zou zijn om in alle nieuwe wijken (die als paddenstoelen uit grond rijzen) speeltuintjes/parkjes/zitgelegenheden aan te leggen.  

GROEN Knokke–Heist wil de plaatselijke landbouw ondersteunen. Door in scholen, rusthuizen en overheidsinstellingen maaltijden aan te bieden met lokale en duurzaam geteelde producten.

Schadelijke sproeistoffen en sluikstorten moet worden aangepakt. Het afval beleid is dringend toe aan een herziening.

Strand-, zee- en watersport moeten beschermd worden. Het fel besproken proefeiland voor onze kust klinkt niemand meer onbekend in de oren. De informatie vanuit het gemeentebestuur deze zomer was tendentieus en onvolledig; Groen heeft geijverd dat de inwoners correcte informatie gingen krijgen. Daarvoor werd er gewerkt aan een goede dialoog met het gemeentebestuur deze zomer. Knokke-Heist is er 100% van overtuigd  dat er een vorm van kustbescherming moet komen, maar is van mening dat een proefeiland hiervoor niet de meest geschikte oplossing is (graag verwijs ik je door naar onze website voor een uitgebreidere uiteenzetting over het proefeiland, https://www.groenknokke-heist.be/nieuws).