“Boslaan” in Knokke : uitbreiding van het Koningsbos dringend gewenst!

16 April 2023

“Boslaan” in Knokke : uitbreiding van het Koningsbos dringend gewenst!

In 1971 beschermde het gemeentebestuur van  Knokke  een stuk bos van 7 hectaren als natuurgebied.  In 1976 kreeg dit  – n.a.v. het 25-jarig kroningsjubileum van koning Boudewijn – de naam “Koningsbos”.  Weinig inwoners, tweede verblijvers en bezoekers weten, dat het Koningsbos slechts een  beperkt deel  is van het volledige boscomplex uit de omgeving. Dit geheel staat bekend als het “Blinckaertbos”. Elk bosgebied, wat buiten het Koningsbos ligt, is  in privé-handen.  Daar bestaat nog steeds de kans om een bouwvergunning voor te verkrijgen.  Samen met heel wat inwoners maakt Groen zich voor de toekomst ernstige zorgen over een mogelijke verkaveling van dit niet onder beschermd statuut vallende gedeelte van het Blinckaertbos.

Dat een verdere verkaveling dreigt, werd in de vorige weken duidelijk. Naast Boslaan 47 werd er door een aannemer langs de straatkant een omheining geplaatst. Op sommige plaatsen werd de schutting ongegeneerd vastgespijkerd aan de bomen op het openbaar domein aan de straatkant.  Op het verkavelde perceel is al begonnen met de eerste kaalkap.  Dit is onwettelijk, omdat het binnen het broedseizoen van sommige bosvogels valt. De bouwvergunning werd verleend door het gemeentebestuur.

Een aanslag op de ziel van het lokale historische binnenduingebied ? Het Blinckaertbos is een bijzonder natuurmonument, een relict (overblijfsel) van eeuwenoude en zeldzame landschapsvormende processen; te classificeren als duinbos-landschap, publiek erfgoed van hoge intrinsieke waarde. Vast staat, dat door dit nieuwe bouwproject in onze gemeente opnieuw een onomkeerbaar verlies van 2500 m² aan oorspronkelijke en heel karakteristieke duinennatuur dreigt plaats te vinden.  In tijden waar natuurwaarden zo fel onder druk staan en waar de Vlaamse overheid beweert te streven naar duizenden bijkomende hectares bos, kan het bewaren van een kwart hectare bos hier niet.

De laatste jaren wordt op de grens van het Blinckaertbos ook de druk op het gebied verhoogd: nieuwe kleine verkavelingen, afbraak van oude villa's en grootschaliger nieuwbouw met verwoesting van de oude meer geïntegreerde tuinen enz. Pijnlijk om dit als inwoners en natuurliefhebbers te zien gebeuren! 

Naast de zeer bijzondere landschappelijke (geomorfologische) waarde staat ook de natuurhistorische waarde van het perceel in de Boslaan  buiten kijf. Dit vormt immers  een belangrijke corridor voor jaarlijks trekkende amfibieën, met o.m. de beschermde boomkikker. Het perceel valt binnen het verspreidingsgebied van de bedreigde slakkensoort de “slanke schorshoren”  en heeft een  functie als bufferzone met de aanpalende villawijk. Het verkavelde perceel is onafscheidelijk verbonden met het Blinckaertbos en vormt daarmee ook een typische duinbosbiotoop voor diverse bosvogels (Vlaamse gaai, spechten, …) , vleermuizen, allerlei ongewervelden enz. 

Groen Knokke-Heist vraagt aan het Schepencollege om in de toekomst minstens ook het bestaande bosgebied te waarderen en uit te breiden. Als een bouwaanvraag ingediend wordt om een perceel bos in het Blinckaertbos om te zetten naar een bouwproject, moet het gemeentebestuur  in gesprek gaan met de eigenaar van het stuk bos, om tot een prijsakkoord te komen. De eigenaars van de percelen bos hoeven niet de dupe te worden.  Mits  prijsakkoorden breidt onze gemeente dan wel – in iedereens belang -  haar eigen oppervlakte bos uit.  Verwijzen naar “het” Stadsrandbos, dat er in 2045 komt” – zoals het schepencollege beweert -  is geen optie meer. 

Het is bovendien ecologisch veel interessanter om de intrinsieke waarde van het oorspronkelijke landschap, van oude bestaande en oorspronkelijke natuur, te bewaren. De sinds lang gevestigde biodiversiteit aan  fauna en flora beschermen en behouden voor toekomstige generaties, is goedkoper en ethischer, dan nieuwe natuur kunstmatig te moeten creëren.  Daarbij komt, dat eenmaal stukken natuur verdwenen zijn, het voor altijd en voor iedereen verdwenen is. 

De klimaatverandering laat ons het talmen niet meer toe. Knokke-Heist heeft het “Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)” mee ondertekend. Daarin verbindt ze er zich toe om de gemeente te “vergroenen”. Alvast een ideale kans om daarmee hier en nu te starten.

 

Luc Lierman, voorzitter Groen Knokke-Heist