Er is geen planeet B

11 Mei 2024

Er is geen planeet B

Voor wie er nog aan twijfelde zette ‘Telefacts’ een aantal feiten in verband met de klimaatcrisis nog eens op een rijtje. Prominente wetenschappers lichtten de problemen en de mogelijke oplossingen toe, waaronder die van klimaatengineering: het grootschalig ingrijpen in het klimaat.

Klimaatengineering wordt steeds vaker voorgesteld als ‘de’ oplossing voor het verminderen van de CO2 in de lucht. Dat gaat van vliegtuigen die tonnen aerosolen, zoals zwavel, in de stratosfeer injecteren, over het reflecteren van het zonlicht, tot het stimuleren van wolkvorming. Het onderzoek naar deze methodes wordt grotendeels gefinancierd door de zware industrie en belanghebbenden uit de fossiele brandstofsector. Door deze technologieën te promoten, denken ze onverminderd door te kunnen gaan met hun vervuilende productiemethodes gebaseerd op fossiele brandstoffen. Hun redenering: we halen CO2 uit de lucht, dus kunnen we CO2 blijven uitstoten. Dit zou echter een nuloperatie zijn, terwijl de uitstoot drastisch naar omlaag moet. Bovendien  begrijpen we nog steeds te weinig van het complexe klimaatsysteem om daar actief op in te grijpen. Zelfs eminente wetenschappers kunnen de ongewenste gevolgen van dergelijke technologische interventies niet voorzien.

‘We moeten de natuur ons laten helpen’ besluit een andere expert. Daartoe moeten we de monocultuur en de intensieve veeteelt aanpakken. De bodem verarmt door monocultuur. Bovendien wordt 28 % van het hele aardoppervlak gebruikt voor grazend vee, terwijl diezelfde veestapel wereldwijd slechts 1% eiwitten produceert. Efficiënt is anders. We moeten de omslag maken naar regeneratieve landbouw die de bodemrijkdom en de ecosystemen herstelt. Onze landbouwers zijn immers een deel van de oplossing. Daarnaast moeten we investeren in het herstel van bossen, moerassen enz. Dat vraagt tijd, maar als we nu de omslag maken, kunnen we de doelstellingen van 2050 halen.

We hebben dringend een systeemverandering nodig. De overheid speelt hier een cruciale rol in. Wij als burgers bepalen mee de toekomst van onze planeet door te kiezen voor een beleid dat landbouwers die de overstap naar ecologische landbouw maken subsidieert, in hernieuwbare energie investeert en de productie van fossiele brandstof aan banden legt.

Na de klimaatontkenning kwam de klimaatwanhoop. De berichtgeving over bosbranden, droogte, orkanen en natuurrampen allerhande is ontmoedigend. Veel burgers zijn ervan overtuigd dat het te laat is om het tij te keren. Niets is minder waar. Elk van ons kan een steentje bijdragen. Om te beginnen op 9 juni, in het stemhokje.