Enkele Groene klemtonen uit de nieuwjaarstoespraak 2012

20 Februari 2012

Enkele Groene klemtonen uit de nieuwjaarstoespraak 2012

1. Actieve armoedebestrijding, 2. Betaalbaar wonen,3. Energievoorziening: duurzame energiebronnen, geen kernenergie,

4. Verkeersveilige gemeente,

5. Oog hebben voor onze lokale handelaars,

6. Een globaal waterbeheersplan voor de gemeente,

7. Natuurgebieden respecteren,

8. Verdraagzaamheid en respectvol samenleven.

1. Actieve armoedebestrijding

Vindt u het normaal, dat er wekelijks aan eenoudergezinnen of alleenstaande moeders met kinderen voedselpakketten uitgedeeld moeten worden? Een aantal dat stijgende is? Groen zet de vele vrijwilligers, die zich actief inzetten om dit onrecht te stoppen, in de bloemen.Wat te denken aan de almaar stijgende nood aan voedselpakketten voor senioren? Bejaarden in armoede in Knokke-Heist? Het bestaat helaas wel?  en hun aantal groeit.Of de vaststelling, dat eenoudergezinnen of bejaarden in de voorbije ijzige koude hun verwarming niet of nauwelijks nog durven aanzetten, wegens "niet meer betaalbaar"?

2. Betaalbaar wonen

De druk op de betaalbare woningen is enorm. Betaalbare woningen zijn huurwoningen, waarbij de huur gekoppeld wordt  aan je inkomen.De scheefgroei, kunstmatig opgefokt en systematisch onderhouden door het huidige gemeentebestuur, jaagt jonge gezinnen naar de randgemeenten. Dit heeft een zware prijs: milieubelastend,  stress-verhogend (zeker naar kinderen toe), jonge mensen en jonge gezinnen vertrekken.Daarom ijvert Groen voor betaalbare woningen, minstens voor mensen die hier dagelijks in onze gemeente werken.

3. Energievoorziening: duurzame energiebronnen, geen kernenergie

In oktober 2010 was Groen Knokke-Heist de eerste West-Vlaamse Groen-groep die bezwaar aantekende tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Borssele (Nederland) ligt op slechts 35 km van de gemeente, net over de Schelde, tegenover Hoofdplaat (startplaats van de Canadese Bevrijdingsmars).De kernramp in Fukushima (2011) bevestigde de vrees, dat kiezen voor kernenergie onverantwoorde veiligheidsrisico's in houdt, die het leven (en het toerisme) in onze regio voor de komende generaties compleet hypothekeert.Groen slaagde er in, met steun van Groen West-Vlaanderen, Groen Damme e.a., met ook Nederlandse milieugroepen en politieke partijen zoals D66, in half januari 2012 de bouw van de tweede kerncentrale te doen stilleggen. Een eerste succes.Milieugevaren stoppen niet bij landsgrenzen, de huidige generatie krijgt onze aarde in bruikleen van de komende generaties. Dat verlangt een lange-termijnvisie, niet enkel een financiële winstvisie. 

4. Verkeersveilige gemeente

Terecht gebeuren er al heel wat goede zaken rond verkeer. Ik denk b.v. aan de agenten, die in weer en wind 's morgens rond de scholen de veiligheid van kinderen en fietsers onder hun hoede nemen.Ons lokaal huis-aan-huisblad van november ll.  ("Zwart punt rond het Lippensplein") riep heel wat reacties op. Mensen belden, mailden, dat ook  hun straat veiliger moet. Wat Knokke betreft: enkel nog maar de hoek van de Seb. Nachtegaelestraat en de Pierslaan (omgeving rond de Muziekacademie).Of in Heist aan de Hermans-Lybaertstraat (zowel voor voetgangers als gewoon verkeer). Of het voetpad in de Knokkestraat? lamentabel!Groen pleit ervoor om zwarte punten aan te pakken, met de voorrang voor de zwakste weggebruikers. Een straat inrijden aan een veel te hoge snelheid, terwijl je heel druk met je GSM belt, is moorddadig!Ook het parkeersysteem is volgens Groen compleet onrechtvaardig. Het is een vorm van verkeersbelasting, die zowel inwoners als lokale handelaars of personen, die instaan voor de bevoorrading, in de portemonnee snijdt.De winsten blijven niet ? zoals  bij een lokale belasting wel het geval is ? in de gemeentekas. 

5. Oog hebben voor onze lokale handelaars

De lokale buurtwinkels zorgen voor sociale zuurstof in een wijk of straat. Groen heeft ontzettend veel respect voor deze lokale handelaars. Naast de grote ketens, die ook werkgelegenheid scheppen, verdienen deze lokale investeerders onze steun. Of wil men soms spookstraten na 18.30? Welke politieke partij heeft in het verleden garen gesponnen door de angstsfeer voortdurend op te krikken? 

6. Een globaal waterbeheersplan voor de gemeente

Dit ontbreekt momenteel. Zulk plan bekijkt water niet louter in functie van "water voor de landbouw en veeteelt" (dus louter economisch), maar ook de aspecten spaarbekkens, overstromingsgebied, oprukkende ontwatering van het buitengebied dienen grondig aangepakt. Ecologie overstijgt het zuiver economisch-winstdenken. 

7. Natuurgebieden respecteren: betere afbakening, toezicht op en handhaving van deze gebieden

Het spanningsveld toerisme versus natuurgebieden is reëel. Toeristen en tweede-verblijvers vormen een bron van (financiële) welvaart, dit al ruim een eeuw. Groen Knokke-Heist draagt hen en onze lokale inwoners een warm hart toe. Maar wij vragen wel uitdrukkelijk om grenzen te respecteren. Overrecreatie in het Blinckaertduinbos (deel van het Koningsbos in Knokke) laat momenteel dit bos zeer sterk degraderen. Niet naleving van de grenzen van het natuurgebied van de Baai van Heist, liet het aantal broedgevallen van de dwergstern (vogel) op drie jaar tijd tot nul reduceren. Dit stemt tot nadenken.

Planten, dieren, hebben geen stemrecht? Mensen gelukkig wel! 

8. Verdraagzaamheid en respectvol samenleven

In plaats van vijandbeelden te scheppen, angst te cultiveren en groepen mensen tegen elkaar op te zetten, door verschillen te benadrukken tussen mensen, (qua taal / godsdienst / levensovertuiging / leeftijd / inkomen / ?), focust Groen op wat mensen bindt in plaats van wat hen onderscheidt. Groen Knokke-Heist pleit voor een respectvol samenleven, waarbij die verschillen juist een bron van rijkdom kunnen zijn.Veel mensen hebben oog voor diversiteit in de dierenwereld. Verscheidenheid, diversiteit, binnen fauna en flora getuigen van een rijke natuur. Zelfs vossen nemen er hun plaats(je) in?Vandaag wordt binnen onze gemeente vaak over het hoofd gezien, dat diversiteit bij mensen evenveel rijkdom creëert: menselijke rijkdom, niet louter financiële...

Luc Lierman, voorzitter Groen Knokke-Heist