Vooruit en Groen in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024

01 Februari 2024

Vooruit en Groen in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024

In de gemeente Knokke-Heist hebben de leden van de partijen Vooruit en Groen  op  aparte Algemene Ledenvergaderingen beslist, om opnieuw gezamenlijk naar de kiezer te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024.

Uitgangspunt hierbij is dat het algemeen belang opnieuw moet primeren in de beslissingen van de gemeenteraad. Knokke-Heist heeft onder de huidige meerderheid van Gemeentebelangen (GBL) naam gemaakt als gemeente,  die” enkel oog had voor de ruime financiële belangen van kleine groepen inwoners”. Normvervaging met alle gevolgen van dien zorgde ervoor, dat de gemeente nog steeds onder verscherpt toezicht staat. Het betekent een regelrechte blamage voor de huidige bewindsploeg van GBL. De recente Pano-uitzending deed meer dan stof en zeezand opwaaien en veroorzaakte terecht heel veel verontwaardiging, zelfs tot ver buiten onze gemeente. 

Bij de verkiezingen van de 2de zondag van oktober 2024 wordt het oordeel van de eigen inwoners doorslaggevend.  Hoe beoordeelt de kiezer het beleid van de voorbije 6 jaar? Wie het huidige beleid een onvoldoende geeft, krijgt de kans om bij de stemming een duidelijke wending te geven aan dit huidige beleid.  Liefst een progressieve wending, want daar komen Vooruit en Groen samen voor op. 

Enkel met boosheid reageren door niet te gaan stemmen, lost niets op.  De burgers krijgen om de 6 jaar de kans om te kiezen voor een alternatief voor het huidige beleid. Elke inwoner moet zich de vraag durven stellen hoe ze zelf hun gemeente zouden willen zien evolueren:  enkel in het voordeel van kleine groepen projectontwikkelaars, die natuur en open ruimte gebruiken om verdere betonnering door te duwen en dit voor eigen financieel gewin? De schaduw is voor de gewone inwoner, het geschonden uitzicht van een landschap ook… 

Of wordt het een politiek, die de problemen van de mensen echt aanpakt?  Een woonpolitiek die werkkracht en talenten hier houdt via betaalbare woningen voor iedereen? Lokale economie en winkels,  horeca, ziekenhuis, ambtenarij, scholen, poets -en groendienst, thuiszorg, … ze kunnen enkel wel varen bij betaalbare woningen.

Wordt het nu eindelijk een inzetten op de steeds verergerende maar vaak verborgen armoede, zowel bij gepensioneerden als bij eenoudergezinnen? De kansarmoede bij kinderen steeg in de voorbije 13 jaar van 6,2 tot ruim 15 % in onze gemeente.  Dit haalt hoogst zelden het nieuws maar is wel reëel en vaak aanwezig in elke schoolklas.  

Wat het gemeentelijk onderwijs betreft, heeft het huidige kartel van partijen Vooruit en Groen in de voorbije 2  jaren – bij de discussie van het al of niet verkopen van het gemeentelijk onderwijsnet -  altijd consequent de kant gekozen van het behoud van de gemeentelijke basisscholen.  Onze gemeente heeft 3 onderwijsnetten, waar degelijk onderwijs op hoog niveau  gegeven wordt, met dank aan de schoolteams! De plannen van Gemeentebelangen (verkoop van de gemeentelijke scholen)  hebben het uiteindelijk niet gehaald.  De schokgolf, die de plannen van GBL veroorzaakt hebben, zal zeker bij ouders en grootouders in oktober nog nazinderen.

Hoe pakken we de aan de gang zijnde klimaatverandering aan?  Welke gemeente zullen onze kinderen en kleinkinderen op klimaatvlak erven van ons? Als gemeente moet Knokke-Heist, althans volgens Groen en Vooruit,  een voorbeeldfunctie op zich nemen. Het nonchalant naast zich neer leggen van de klimaatproblemen dreigt verregaande gevolgen te hebben voor iedereen : duurdere herstellingskosten na natuurrampen, hogere verzekeringspremies, hogere energie- en water- en  voedselprijzen…  Zeker aan wie het financieel moeilijker heeft of dreigt te krijgen, bezorgt het kopbrekens. 

De dure energieprijzen (zoals in 2022) kunnen voor iedereen dalen als  de gemeente ervoor zorgt dat alle burgers kunnen aansluiten bij energiecoöperaties. Een gemeente als Eeklo doet dit al. Waar blijft Knokke-Heist?  Waarom als lokale overheid niet inzetten op een actie tot isolatie van alle huurwoningen in Knokke-Heist? Beperkt de ambitie van het huidige gemeentebestuur zich alleen tot het investeren van ruim 100 miljoen in het casinoproject?

Het kartel Vooruit en Groen in onze gemeente trekt bij de komende verkiezingen opnieuw de progressieve kaart.  Het wil dat Knokke-Heist  een gemeente op mensenmaat wordt, met meer groene ruimte, wat ook een sleutel is tot meer (mentale) gezondheid en dit voor alle leeftijden.  De coronacrisis herinnerde er ons indertijd ook aan .

In de komende  maanden zal het kartel haar programmapunten verder bekend maken. Wie graag als kandidaat de lijst wil versterken, neemt contact op met raadslid Katrien Anteunis (Vooruit) of met Luc Lierman (voorzitter Groen Kn-H).

 

Katrien Anteunis                             Luc Lierman

voorzitter Vooruit Knokke-Heist        voorzitter Groen Knokke-Heist